website
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 250zł
Śledź nasze poczynania na:

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Shift Seven
(ważny od 14.02.2024r.)

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania firmy Shift Seven, w której prowadzone są serwis, sklep oraz wypożyczalnia małych pojazdów elektrycznych (zwanej dalej: „Sklepem”).

 2. Sklep prowadzony przez Sprzedawcę jest punktem za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi, jak również za pośrednictwem którego Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia Umowy sprzedaży, na Produkty prezentowane przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Sprzedawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shift7 – Tomasz Kosmalski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5291822760 REGON 381112471, korzystająca z funkcjonalności i zasobów Sklepu w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży i świadczenia usług na rzecz Klienta.

 2. Klient – każdy podmiot na rzecz którego mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin.

 6. Sklep internetowy sklep internetowy sklep.shiftseven.pl prowadzony przez Sklep.

 7. Serwis – oznacza Placówkę stacjonarną prowadzoną przez Sklep, przeznaczoną do obsługi Klientów chcących dokonać zakupów Produktów będących Usługami serwisowymi. Lista placówek dostępna jest na Stronie Internetowej pod adresem: sklep.shiftseven.pl

 8. Karta serwisowa Dokument umowy przedstawiany Klientowi składającemu Zamówienie na Usługę serwisowa.

 9. Sklep stacjonarny – oznacza Placówkę stacjonarną prowadzoną przez Sklep, przeznaczoną do obsługi Klientów chcących dokonać zakupów Produktów będących rzeczami ruchomymi lub usługami niebędącymi Usługami serwisowymi.
  Lista placówek dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: sklep.shiftseven.pl

 10. Placówka stacjonarna jest to fizyczny punkt obsługi Klientów, do którego Klienci mogą się fizycznie udać w celu skorzystania z oferty, która oferowana jest w danej placówce. Placówki stacjonarne dzielą się na: Sklepy stacjonarne, Sklepy stacjonarne połączone z Serwisem, Serwisy.

 11. Sklep partnera jest to fizyczny, bądź internetowy punkt obsługi klientów, w którym oferowane są niektóre z Produktów Sklepu. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep partnera odbywa się na zasadach zgodnych z regulaminami i zasadami owego Sklepu partnera.

 12. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sklepem:

  1. Bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

  2. Zawarta osobiście w Placówce stacjonarnej.


   Przez Umowę sprzedaży rozumie się również - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

    

 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość bądź osobiście w Placówce stacjonarnej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Klienta ze Sklepem.

 14. Złożenie zamówieniapolega w szczególności na podaniu specyfiki, rodzaju i ilości Produktów, oczekiwanego czasu realizacji zamówienia, a także w przypadku rzeczy ruchomych, sposobu dostawy.

 15. Rozpoczęcie zamówienia - jest to rozpoczęcie realizacji Zamówienia polegające na częściowym przygotowaniu Produktu według specyfikacji Zamówienia.

 16. Zakończenie zamówienia – jest to zakończenie Zamówienia, czyli zrealizowanie Umowy Sprzedaży lub odstąpienie od niej.

  Powodem Zakończenia
  zamówienia może być:
  - zrealizowanie Zamówienia

  - rezygnacja/odstąpienie Klienta z realizacji Zamówienia
  - odstąpienie Sklepu od realizacji Zamówienia
  -
  rozpatrzenie Zamówienia będącego reklamacją

 17. Produkt oferowana przez Sklep rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem.

 18. Usługa serwisowa – jest to Produkt o charakterze usługi, który związany jest z Zamówieniem dotyczącym naprawy rzeczy ruchomej będącej Własnością klienta.
  Takie Produkty to między innymi: diagnoza usterki, wycena usterki, naprawa usterki, ale również weryfikacja, rozpatrzenie i obsługa zgłoszenia reklamacyjnego
  (zarówno na zasadach gwarancji jak i rękojmi).

 19. Własność klienta – pozostawiona w Placówce stacjonarnej lub wysłana do Placówki stacjonarnej, własność klienta, będąca rzeczą ruchomą, odnośnie której Klient złożył Zamówienie.

 20. Dokumenty umowy – są to wszystkie dokumenty wymienione między Klientem a Sklepem, służące realizacji Zamówienia. Jako Dokumenty umowy rozumie się również wiadomości tekstowe, mające charakter oświadczenia woli lub informacyjny, przesyłane drogą elektroniczną.

 21. Dni robocze - są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 22. Dostawa - oznacza czynność, polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sklep Produktu określonego w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu, a także z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu i Dokumentów umowy towarzyszących Zamówieniu.
  Czynność ta wykonana może być za pośrednictwem Dostawcy lub też innej formy uzgodnionej z Klientem w Zamówieniu.
  Przez Dostawę, rozumie się również odbiór Produktu przez Klienta w wybran
  ej Placówce stacjonarnej lub fizycznym Sklepie Partnera.

 23. Dostawca – jest to podmiot współpracujący ze Sklepem w zakresie Dostawy Produktów do Klientów. Może to być firma kurierska, lub też operator skrytek pocztowych – paczkomatów.

 24. Rejestracja – czynność wykonana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, wymagana w celu korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu oraz Sklepu internetowego.

 25. Konto Klienta – jest to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sklep, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 26. Hasło – jest to ciąg znaków cyfrowych, literowych lub innych, wybranych przez Klienta podczas Rejestracji, służący do zabezpieczenia indywidualnego Konta Klienta w Sklepie.

 27. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sklepowi, przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób niezmieniony, i w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą.


§ 3

Dane Sklepu i Sprzedawcy

 

 1. Pełna nazwa Sprzedawcy: Shift7 – Tomasz Kosmalski

 2. Nazwa handlowa Sklepu: Shift Seven - pojazdy elektryczne

 3. Adres Sklepu: 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. 3-Maja 1a

 4. Adres e-mail: esklep@shiftseven.pl

 5. Numer telefonu: +48 573 407 061

 6. Numer rachunku bankowego (Alior Bank): 78 2490 0005 0000 4600 1856 9866

 7. Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, lub też przekazanych mu numerów telefonów w trakcie Złożenia Zamówienia.

 8. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w godzinach wyznaczonych na Stronie Internetowej Sklepu.


§ 4

Informacje ogólne

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, zarówno do jego nazwy, domeny Strony Internetowej Sklepu, a także do formularzy, wzorców, logotypów, grafik i zdjęć zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów, grafik i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca dokłada starań, aby Strona Internetowa Sklepu dopasowywała się do każdej rozdzielczości ekranu i była „responsywna”. Ponadto, Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu było możliwe na wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach internetowych akceptujących pliki „cookies”.

 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, o czym Klient jest informowany podczas wizyty na Stronie Internetowej Sklepu. Informacje odnośnie sposobu działania plików „cookies” i ich wykorzystywania znajduje się w oddzielnym dokumencie - „Polityka Prywatności – Shift Seven”.

 4. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaży hurtowej. W razie chęci dokonania takiego zakupu, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia szczegółów transakcji.

 5. Sklep ma prawo anulować Zamówienie złożone przez Klienta, tj. odstąpić od oferty Umowy sprzedaży złożonej przez Klienta, bez podawania przyczyny, co nie rodzi po stornie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu.

 6. Sprzedawca nie przyzwala na wykorzystywanie Sklepu przez Klienta do działań, które naruszałyby interes Sprzedawcy. Takimi działaniami są między innymi: reklamowanie Produktów, czy też platform internetowych innych przedsiębiorców, zamieszczanie treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy, zamieszczanie treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd innych Klientów.

 7. Sprzedawca nie przyzwala na przesyłanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, oraz na wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, Produktów i usług oferowanych przez Sklep, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 8. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci internetowej, a także usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z ryzykiem ataku cybernetycznego, którego efektem może być pozyskanie i modyfikacja danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca przestrzega Klientów i poleca stosowanie właściwych środków technicznych, które zmniejszą ryzyko wyżej wymienionych zagrożeń. Klienci w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i programy do ochrony tożsamości

 9. Sprzedawca przestrzega Klientów, przed próbami wyłudzeń haseł dostępu do Konta Klienta. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiekolwiek formie Hasła do jego Konta Klienta.

 10. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 12. Poprzez odstąpienie od Umowy rozumie się przekazanie drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które dostarczone może być zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej na ostatni znany adres drugiej strony.

 13. Strony Umowy odpowiadają za to, by w trakcie trwania Umowy, poinformować drugą stronę o ewentualnych zmianach w danych osobowych, czy też kontaktowych. Nie wykonanie tego obowiązku skutkować może przesyłaniem dokumentów na nieaktualny adres Strony. Takie dokumenty uznane zostaną za dostarczone.

 14. W przypadku nieopłacenia Zamówienia przez Klienta, Sklep ma prawo anulować Zamówienie.

 15. W przypadku gdy Produkt wchodzący w skład Zamówienia nie jest dostępny lub jest niedostępny w ilości zamówionej przez Klienta, Sklep ma prawo anulować zamówienie.

 16. Odebranie Produktu ze Sklepu, w przypadku nieopłacenia dostawy do Klienta, bądź w przypadku nieodebrania przesyłki, nastąpić powinno w przeciągu 14 dni od zapłaty za Produkt. Przekroczenie tego terminu skutkować może odstąpieniem od Umowy przez Sprzedawcę (zgodnie z przepisem art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego).

 17. Realizacja Zamówienia Produktu, będącego usługą polegającą na nauce jazdy monocyklem, nastąpić powinna w ciągu jednego roku od opłacenia Zamówienia.

 18. Ewentualny zwrot kwot pieniężnych między Sprzedawcą a Klientem, dokonany zostanie na numery kont bankowych, z których dokonywano wpłat.

 19. W przypadku Rozpoczęcia Zamówienia i rezygnacji przez Klienta z Zamówienia, Klient ma obowiązek pokrycia kosztu Produktów będących usługą bądź Umową zlecenia, w takiej części, jaka została przez Sklep wykonana do czasu rezygnacji. Dodatkowo, Klient musi pokryć koszty poniesione przez Sklep, w odniesieniu do wykorzystanych w usłudze Produktów będących rzeczami ruchomymi – np. zastosowanych lub zamówionych części zamiennych, przesyłek owych części, zadatków na części i innych koszów, które poniósł Sklep, a które nie zostaną mu zwrócone przez usługodawców dostarczających części.

 20. Klient korzystający z Usług serwisowych Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, a także postanowień zawartych na przedstawionej mu Karcie serwisowej.

 21. Osobiste stawiennictwo w Serwisie wraz z zamówieniem Usług serwisowych, zobowiązuje Klienta do odbioru Własności klienta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o Zakończeniu zamówienia.

 22. Wysyłkowe zamówienie odpłatnych Usług serwisowych, zobowiązuje Klienta do opłacenia wysyłki Własności klienta, a także zapłaty za odpłatne Produkty zawarte w Zamówieniu, w terminie 14 dni od poinformowania Klienta o Zakończeniu zamówienia.

 23. Wysyłkowe zamówienie Usług serwisowych mających charakter reklamacyjny, zobowiązuje Klienta do odbioru wysłanej do niego paczki z Własnością klienta.

 24. W przypadku braku odbioru wysłanej paczki z Własnością Klienta, paczka ta po powrocie do Serwisu, zostanie przekierowana na magazyn.
  Klient zobowiązany jest od ponownego opłacenia wysyłki takiej paczki lub jej osobistego odbioru, w terminie 14 dni od jej powrotu do Serwisu.

  W przypadku braku odbioru paczki z Własnością Klienta, która wysłana była za pobraniem, ponowne wysłanie paczki zostanie zrealizowane tylko po wcześniejszej zapłacie Klienta jego zobowiązań. Termin zobowiązujący Klienta do zapłaty, wynosi 14 dni od powrotu paczki do Serwisu.

 25. Po upływie terminów wskazanych w powyższych punktach – 21, 22, 23, 24, i niedopełnieniu przez Klienta swoich zobowiązań wynikających z owych punktów, czyli braku:
  - odbioru Własności klienta przez Klienta
  - zapłaty za Zamówienie
  - zapłaty za potrzebę ponownej wysyłki paczki z Własnością klienta,

  Własność klienta przekierowana zostanie na magazyn, gdzie będzie ona przechowywana na zasadach bezumownego przechowywania Produktu, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami po stronie Klienta.

  Kwota za przechowywanie Produktu obliczona zostanie na podstawie ceny rynkowej magazynowania towarów o podobnej specyfice. Dla pojazdów elektrycznych wyposażonych w baterie, kwota przechowywania jest wysoka, co wywołane jest specjalnymi warunkami przechowywania, comiesięcznego sprawdzania stanu naładowania baterii, a w przypadku stwierdzenia obniżonego napięcia, koniecznością podładowywania baterii.

 26. W przypadku realizacji Zamówienia, w skład którego wchodzą Usługi serwisowe polegające na diagnozie/wycenie naprawy, Sklep, po zrealizowaniu powyższych usług, skontaktuje się z Klientem celem przedstawienia wyników pracy i potwierdzenia kosztów ewentualnej naprawy, zapraszając w ten sposób Klienta do akceptacji powyższych kosztów, a tym samym rozszerzenia Zamówienia o przeprowadzenie usługi naprawy.
  Sklep, n
  a decyzję Klienta odnośnie rozszerzenia Zamówienia, czeka 5 dni roboczych. Po tym czasie, w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi ze strony Klienta, Sklep ma prawo do Zakończenia zamówienia.

 27. Zakończenie zamówienia, o którym mowa w powyższym punkcie, nie zwalnia Klienta z obowiązku pokrycia kosztów związanych z dotychczasowo wykonanymi usługami na rzecz Klienta.

 28. W przypadku gdy Sklep rezygnuje z realizacji Zamówienia na Usługi serwisowe, z przyczyn niezależnych od Klienta, Sklep nie obciąży Klienta kosztami związanymi z dotychczasowo wykonanymi przez niego usługami zawartymi w Zamówieniu – przykład: brak umiejętności lub możliwości przeprowadzenia naprawy przez Serwis.

 

§ 5

Rejestracja

 

 1. Klient, dokonując Rejestracji, tworzy indywidualne Konto Klienta.

 2. Konto Klienta nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia za pomocą Sklepu.

 3. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu przez niego formularza rejestracyjnego i przekazania lub przesłania go do Sprzedawcy.

 4. Podczas Rejestracji, Klient ustala hasło dostępu do Konta Klienta.

 5. Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem przed Rejestracją poprzez kliknięcie na dole strony internetowej (w stopce) pod formularzem w „Regulamin Sklepu” lub osobiste poproszenie pracownika Sklepu o przedstawienie mu Regulaminu Sklepu. Klient, tworząc Konto Klienta, akceptuje treść Regulaminu i powiązanych z nim dokumentów.

 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta.
  Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta i możliwości dokonywania zmian w danych podanych podczas Rejestracji.

 

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia na Produkt za pomocą:

 • Poczty elektronicznej
 • Telefonicznie
 • Za pośrednictwem Sklepu internetowego
 • Za pośrednictwem platform sprzedażowych typu Allegro, OLX, Empik.
 • Osobistego stawiennictwa w Placówce stacjonarnej


Każdorazowo, w celu złożenia Zamówienia na odległość, Klient musi podać swój aktywny adres poczty elektronicznej lub też podać adres do korespondencji, a także musi posiadać aktywny numer telefonu.

 

 1. Informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu oraz na platformach sprzedażowych, nie stanowią Oferty Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem powyższych stron internetowych, kompletuje Zamówienie wybierając Produkt którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia klikając przycisk „Zapłać teraz”. Klient, przed złożeniem zamówienia jest każdorazowo informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Zamówieniem.

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, kompletuje zamówienie podając nazwę, rodzaj oraz ilość Produktu, a także swoje dane teleadresowe.

  Sklep, po otrzymaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazanej na Stronie Internetowej Sklepu, przesyła Klientowi wiadomość zwrotną zawierającą dane Sklepu, cenę wybranych Produktów oraz możliwe formy płatności i Dostawy. Dodatkowo, Sklep informuje Klienta o wszystkich kosztach jakie ten musi ponieść w związku z Zamówieniem. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt. Na podstawie podanych przez Sklep informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sklepu wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

 4. Złożenie zamówienia o których mowa w § 5 ust 3 oraz w § 5 ust 4 Regulaminu, stanowi złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, które są przedmiotem Zamówienia. Zapłata za Zamówienie przez Klienta nie jest jednoznaczne z akceptacją oferty przez Sklep.

 5. Po otrzymaniu oferty zawarcia Umowy sprzedaży, Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Wiadomość ta stanowi charakter informacyjny i nie jest potwierdzeniem akceptacji oferty przez Sklep.

 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje dopiero w momencie przekazania Zamówienia do realizacji i zmiany statusu realizacji Zamówienia.

 7. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia telefonicznie, wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sklep na Stornie internetowej. Złożenie takiego zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj. podczas połączenia telefonicznego dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. W pierwszej kolejności Klient podaje Sklepowi nazwę, rodzaj oraz ilość Produktu. Po skompletowaniu zamówienia Klient podaje swoje dane teleadresowe i określa sposób Dostawy oraz formę płatności. W celu potwierdzenia zamówienia, Klient podaje adres poczty elektronicznej lub też adres korespondencyjny.

  Podczas telefonicznego składania zamówienia przez Klienta, ten każdorazowo informowany jest o danych Sklepu, o łącznym koszcie wybranych Produktów, a także koszcie sposobu Dostawy, i wszystkich innych dodatkowych kosztach związanych z zawieraną Umową sprzedaży.

 8. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w Placówce stacjonarnej. Złożenie takiego zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj. podczas rozmowy z pracownikiem Sklepu dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. W pierwszej kolejności Klient podaje Sklepowi nazwę, rodzaj oraz ilość Produktu. Po skompletowaniu zamówienia Klient podaje swoje dane teleadresowe i określa sposób Dostawy oraz formę płatności. W celu potwierdzenia Zamówienia, Klient podaje adres poczty elektronicznej lub też adres korespondencyjny.

  Podczas składania zamówienia przez Klienta, ten każdorazowo informowany jest o danych Sklepu, o łącznym koszcie wybranych Produktów, a także koszcie sposobu Dostawy, i wszystkich innych dodatkowych kosztach związanych z zawieraną Umową sprzedaży – w szczególności o obowiązku zapłaty za Rozpoczęte Zamówienia będące usługą lub umową o dzieło.

 9. Telefoniczne oraz stacjonarne składanie zamówień możliwe jest w dniach i godzinach wyznaczonych na Stronie internetowej.

 10. Klient może dobrowolnie wyrazić chęć otrzymywania powiadomień SMS związanych z jego zamówieniem. Dokonać tego może za pośrednictwem panelu zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i podania swojego numeru telefonu.
  Powyższa zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie Sklepowi stosownego oświadczenia.

 

 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo, w celu zbadania jego poziomu satysfakcji.

   

   

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska

 2. Przesyłka do Paczkomatu – InPost. Dostępna dla Produktów o małych gabarytach.

 3. Odbiór osobisty (po wcześniejszym umówieniu) dostępny w Placówkach stacjonarnych lub Sklepie partnera.

   

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, ubezpieczenie) są wskazane Klientowi w Umowie Sprzedaży lub towarzyszącym jej Dokumentach umowy.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   

 1. Płatność gotówką

 2. Płatność kartą płatniczą lub BLIK-iem za pomocą terminala płatniczego firmy PayTel SA z siedzibą na ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa
  KRS: 0000332228, NIP: 527-260-66-18, REGON: 141802150.

 3. Płatność na Stronie internetowej ręcznym przelewem bankowym na konto Sklepu.

 4. Płatność na Stronie Internetowej przelewem, BLIKIEM lub kartą płatniczą za pomocą bramki płatniczej „Polskie ePłatności” - płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

 5. Płatność za pomocą RAT0%. Wybierając tę formę płatności na Stronie internetowej, wymagane będzie działanie ze strony Sklepu w celu realizacji tej opcji płatności. Płatność na raty realizowana jest poprzez bank:
  BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546


§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta poza Sklepem, może on w terminie do 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Zgłoszenie odstąpienia od Umowy w każdym innym przypadku (zarówno dla Przedsiębiorców jak i Konsumentów) rozpatrywane będzie indywidualnie.

 3. Ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania do Produktów będących usługami lub zleceniami, takimi jak: wypożyczenie elektrycznego pojazdu, nauka jazdy, serwis i inne usługi, których częściowe wykonanie skutkuje zwrotem pomniejszonym o wykonaną część, a także koszty jej towarzyszące.

 4. Ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma również zastosowania do Produktów zindywidualizowanych – czyli Produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 5. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 6. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 7. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Skelpowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w § 7 ust 1

 8. Oświadczenie może być wysłane za poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sklepu - dane kontaktowe Sklepu zostały określone w § 3.

 9. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 10. Skutki Odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu:

  1. W przypadku Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Rzecz nie tyczy się zadatku, którego zwrot, lub jego brak, uregulowany jest prawnie w Kodeksie cywilnym.

  3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  5. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Punkt ten jest ściśle związany z zapisami instrukcji obsługi Produktu (jeśli takowa została dołączona), która mówi o przeznaczeniu Produktu, warunkach i sposobie jego użytkowania.

 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. Której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takiej rzeczy jest pojazd dostosowany do Konsumenta poprzez dodanie do niego Usług Dodatkowych.

  2. Której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  3. O świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od Umowy.

  4. Której przedmiotem są Produkty których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.


§ 9

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Stan każdego z Produktów jest szczegółowo opisany. Klient powinien dokładnie zapoznać się z opisem kupowanego Produktu.

 2. W przypadku Produktu nowego, Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

 3. W przypadku Produktu używanego, Sklep zobowiązany jest do poinformowania Klienta o istniejących wadach Produktu.

 4. W przypadku wystąpienia ukrytej wady zakupionego w Sklepie Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi opisanej w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sklepu..

 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

 7. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sklep nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 9. Poprzez złożenie niniejszej reklamacji Klient przyjmuje do wiadomości, że odebranie Produktu objętego reklamacją w miejscu złożenia takiej reklamacji jest możliwe w okresie 14 dni liczonych od dnia poinformowania Klienta o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, bądź 14 dni liczonych od dnia poinformowania Klienta o zakończeniu naprawy reklamacyjnej.

 10. Wysyłkowe zamówienie Usług serwisowych mających charakter reklamacyjny, zobowiązuje Klienta do odbioru wysłanej do niego paczki z Własnością klienta.

 11. W przypadku braku odbioru wysłanej paczki z Własnością Klienta, paczka ta po powrocie do Serwisu, zostanie przekierowana na magazyn.

  Klient zobowiązany jest od ponownego opłacenia wysyłki takiej paczki lub jej osobistego odbioru, w terminie 14 dni od jej powrotu do Serwisu.

 12. W przypadku nieodebrania Produktu w wyznaczonym terminie, o którym mowa w punkcie 9, a także w przypadku braku terminowego opłacenia ponownej wysyłki z Własnością klienta, o którym mowa w punkcie 11, nastąpi przekierowaniem Własności klienta na magazyn, gdzie będzie on przechowywany na zasadach bezumownego przechowywania Produktu, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami po stronie Klienta.

 13. Kwota za magazynowanie Produktu obliczona zostanie na podstawie ceny rynkowej magazynowania towarów o podobnej specyfice. Dla pojazdów elektrycznych wyposażonych w baterie, kwota przechowywania jest wysoka, co wywołane jest specjalnymi warunkami przechowywania, comiesięcznego sprawdzania stanu naładowania baterii, a w przypadku stwierdzenia obniżonego napięcia, koniecznością podładowywania baterii.

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa zatrzymania Własności klienta, aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot poniesionych nakładów na Własności klienta oraz roszczeń o naprawienie szkody przez Własność klienta wyrządzoną.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Dodatkowe informacje odnośnie Zasad Ochrony Danych Osobowych znajdują się w oddzielnym dokumencie pt. „Polityka Prywatności”, którego treść znaleźć można na stronie: https://sklep.shiftseven.pl/pages/polityka-prywatnosci§ 12

Usługi nieodpłatne

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że pełni na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, następujące nieodpłatne usługi:

 2. Newsletter.

 3. Prowadzenie Konta Klientami.

 4. Zamieszczanie opinii.§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim, chyba że Klient zobowiąże się do przetłumaczenia na własną rękę dokumentów Umowy, dzięki którym będzie rozumiał ich zapisy, a tym samym świadomie je zaakceptuje.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu i dokumentów z nim powiązanych z ważnych przyczyn.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Oferowane metody dostawy oraz koszty wysyłki kierowane są do Klientów znajdujących się na terytorium Polski.

    

 

Formularz odstąpienia od Umowy

Regulamin Sklepu Internetowego Shift Seven ważny od 27.10.2022 do 14.02.2024

Regulamin Sklepu Internetowego Shift Seven ważny od 01.01.2021 do 27.10.2022

Specjalne instrukcje dla sprzedawcy
kod rabatowy
Liquid error (snippets/cart-drawer line 228): product form must be given a product

Czego szukasz?


Popularne wyszukiwania:  L6  dętka 10x2.5  plecak  serwis wysyłkowy